کانگورو

کانگورو پستانداری است از راستۀ کیسه‌داران و خانوادۀ ماکروپودیده (درشت‌پایان) که در استرالیا و جزایر نزدیک آن، و گینۀ‌نو زندگی می‌کند. کانگوروی ماده کیسه‌ای کوچک روی شکم دارد که نوزاد خود را درون آن نگه می‌دارد و شیر می‌دهد، به‌همین‌دلیل به آنها کیسه‌داران می‌گویند. خانوادۀ ماکروپودیده حدود ۴۷ گونه دارد که به همۀ آنها کانگورو می‌گویند. کانگورو در سه گروه دسته‌بندی می‌شود: دستۀ اول شامل کانگوروهای بزرگ (کانگوروهای قرمز و خاکستری و والاروها) و کانگوروهای درختی و والابیها است. دستۀ دوم موش کانگوروها و دستۀ سوم موش کانگوروهای مشک‌دار است.

کدو

کَدو نام گروهی از گیاهان علفی، یک‌ساله و بومی نیم‌کرۀ غربی است. امروزه در تمام نواحی گرمسیری جهان کاشته می‌شود. در ایران چند گونه‌ کدو به نامهای کدو سبز (مُسمایی)، کدو تنبل و کدو حلوایی برای مصرف میوه و دانۀ آن کاشته می‌شود. برخی از رقمهای کدو زینتی است.

کاهو

کاهو گیاهی است علفی و یک‌ساله که خاستگاه آن به نظر بعضی گیاه‌شناسان، اروپای شرقی، نواحی مدیترانه و سیبری است. سابقۀ کشت آن در ایران به 550 سال پیش از میلاد می‌رسد. کاهو یکی از پرمصرف‌ترین سبزیجات برگی در جهان و نیز در ایران است. کاهو معمولی و کاهوپیچ (کاهو کلمی) از مهم‌ترین کاهوهای پرورشی در ایران است.

کاملیا

کامِلیا درختچه یا درختی است همیشه‌سبز، زینتی و بومی چین و ژاپن. تاکنون در حدود 300 گونه از این گیاه در سراسر جهان شناسایی شده است و به‌سبب شاخ و برگها و گلهای زیبایش در سراسر جهان پرورش داده می‌شود. کاملیای ژاپونیکا یا کاملیای معمولی شناخته‌شده‌ترین گونۀ گیاه است که در شمال ایران نیز کاشته می‌شود.

کبک

کَبک پرنده‌ای است از راستۀ ماکیان‌سانان و خانوادۀ قرقاول. این پرنده بومی نواحی خشک و نیمه‌خشک آسیا، جنوب اروپا و بخشی از افریقاست، برخی از گونه‌های آن نیز در امریکای شمالی دیده می‌شود. کبکها در کشتزارها، چراگاهها، زمینهای بایر و مناطق کوهستانی تا ارتفاع 3500 متر زندگی می‌کنند. سه گونه از کبکها به‌نامهای کبک معمولی، دَری و چیل در ایران زندگی می‌کنند.

کبوتر

کبوتر پرنده‌ای است از راستۀ کبوترسانان و خانوادۀ کبوترها که در جنگلها، دشتها، مزرعه‌ها و شهرهای سراسر جهان، به‌جز منطقه‌های قطبی، دیده می‌شود. تاکنون حدود 369 گونه کبوتر در جهان شناسایی شده است که بیشتر گونه‌ها در منطقه‌های گرمسیری جنوب شرقی آسیا تا استرالیا زندگی می‌کنند. 10 گونه از این پرنده که در ایران شناسایی شده‌اند کبوتر، فاخته، قُمری و یاکریم نامیده می‌شوند.