آنتیوخوس

آنتیوخوس نام سیزده تن از شاهان سلسلۀ سُلوکیان (64-312 ق م) بود. از این سیزده تن آنتیوخوس سوم، مشهور به آنتیوخوس کبیر، آوازۀ بیشتری یافت. آنتیوخوس سوم هشتمین شاه سلوکی بود و از سال 223 تا 187 ق م پادشاهی کرد. نام این شاهان را در بعضی از کتابها آنتیوکوس نیز نوشته‌اند.

آمارد

آمارد یکی از قبیله‌های کهن شمال ایران بود. مردم این قبیله، پیش از ورود آریاییها به این سرزمین، در قسمتی از مازندران کنونی به سر می‌بردند. نام اصلی این قبیله که آمو یا آمُل بود در فارسی باستان، به آمَرد یا مَرد، به‌معنی زیان‌بخش و ویرانگر، تبدیل شد. در بعضی از کتابها، نام این قبیله را مارد هم نوشته‌اند.