فِهرست اِبن‌نَدیم

فِهرست اِبن‌نَدیم (الفِهرِست) کتابی است به زبان عربی دربارۀ کتابهایی که تا سال 377 ﻫ ق، به زبان عربی نوشته و یا ترجمه شده‌ است، همراه با شرح‌حال مختصر نویسندگان و مترجمان آن کتابها. نویسندۀ فهرست، محمدبن اسحاق مشهور به ابن‌ندیم (فوت 385 ﻫ ق) است.

فقه

فِقه علم به‌دست آوردن احکام شرعی عملی فردی و اجتماعی از منابع مورد قبول مسلمانان است. واژۀ فقه به‌معنای فهم و درک عمیق و دقیق است و در قرآن و فرهنگ نخستین مسلمانان نیز به‌همین معنا به‌کار رفته است.

فدراسیون

فِدِراسیون اتحاد چند ایالت یا کشور است که در آن بنابر قانون ‌اساسی، حکومتی مرکزی به‌وجود می‌آید و ایالتها و کشورها خود را تابع آن حکومت قرار می‌دهند و یک دولت به‌نام دولت فدرال تشکیل می‌شود. قانون ‌اساسی دولت فدرال، حدود اختیارات حکومت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهندۀ فدراسیون (ایالتها و یا کشورها) را تعیین می‌کند. استقلال خارجی کشوری که وارد اتحاد فدرال می‌شود، از میان می‌رود.

فدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی سازمانی است برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن در یک رشتۀ ورزشی، برگزاری بازیها و نظارت بر آن. فدراسیونها با موافقت و گرفتن مجوز از کمیتۀ ملی المپیک در هر کشور تشکیل می‌شوند و فعالیتهای آنها باید براساس منشور المپیک باشد. منشور المپیک مجموعه‌ قوانینی است که برای سازماندهی بازیهای المپیک وضع شده‌ است. فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی سازمانهایی مستقل از دولتها هستند که هر یک مسئولیت یک یا چند رشتۀ ورزشی را در جهان بر عهده دارند. فدراسیونهای ورزشی ملی هر کشور تابع فدراسیونهای بین‌المللی‌اند و باید قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کنند. واژۀ فدراسیون برگرفته از واژۀ لاتینی foedus به معنای عهد و میثاق است.

فاویسم

فاویسم بیماری خونی ارثی است که در بعضی از مردم با خوردن باقلا و یا استنشاق گردۀ آن هنگام عبور از مزرعۀ باقلا و یا از طریق شیر مادری که باقلا خورده، و نیز بر اثر خوردن بعضی داروها یا استنشاق مواد شیمیایی، تشدید می‌شود و بروز می‌یابد.