آرشیو دسته بندی: جلد ها

جلد یازدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد یازدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیرصفا خطیب زاده چاپ اول: 1387 شابک: 7 – 11 – 6356 – 964 شابک […]

جلد دهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1385 شابک: 9 – 10 – 6356 – […]

جلد نهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد نهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1383 شابک: 5 – 09 – 6356 – […]

جلد هشتم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد هشتم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1381 شابک: 7 – 08 – 6356 – […]

جلد هفتم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد هقتم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1380 شابک: 9 – 07 – 6356 – […]

جلد ششم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد ششم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1379 شابک: 0 -06 – 6356 – 964 […]