آرشیو دسته بندی: جلد ها

جلد پنجم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد پنجم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1378 شابک: 2 – 05 – 6356 – […]

جلد چهارم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد چهارم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1377 شابک: 4 – 04 – 6356 – 964 شابک (دوره): […]

جلد سوم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد سوم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1376 شابک: 6 – 03 – 6356 – 964 شابک (دوره): […]

جلد دوم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دوم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: ا. مجید بلوچ نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1373 شابک: شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 – […]

جلد اول فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد اول پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و فریدون جهانشاهی نقشه ها: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب چاپ اول: 1371 شابک: X – 01 – 6356 – […]