آرشیو دسته بندی: جلد ها

جلد هفدهم فرهنگنامه

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان _ جلد هفدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیرنظر: ایران گرگین و دکتر شکوفه شهیدی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مشاور نشر: محمدعلی منصوری مشاور آماده سازی: طهورا وحدتی اجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: گروه تصویر و آماده سازی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه چاپ [...]

جلد شانزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان _ جلد شانزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیرنظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مشاور نشر: محمدعلی منصوری نظارت براجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: طهورا وحدتی اجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: سحر صنعت چاپ اول: 1394 شابک: [...]

جلد پانزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد پانزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: 1393 شابک: 3 – 15 – 6356 – 964 […]

جلد چهاردهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد چهاردهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: 1391 شابک: 6 – 14 – 6356 – 964 […]

جلد سیزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد سیزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: 1389 شابک: 3 – 13 – 6356 – 964 […]

جلد دوازدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دوازدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیرصفا خطیب زاده چاپ اول: 1388 شابک: 2 – 12 – 6356 – 964 شابک […]