آرشیو دسته بندی: جلد ها

جلد هفدهم فرهنگنامه

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان _ جلد هفدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیرنظر: ایران گرگین و دکتر شکوفه شهیدی ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مشاور نشر: محمدعلی منصوری مشاور آماده سازی: طهورا وحدتی اجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: گروه تصویر و آماده سازی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه چاپ [...]

جلد شانزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان _ جلد شانزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیرنظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مشاور نشر: محمدعلی منصوری نظارت براجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: طهورا وحدتی اجرای گرافیکی متن، تصاویر و نقشه ها: سحر صنعت چاپ اول: 1394 شابک: [...]

جلد پانزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد پانزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: ۱۳۹۳ شابک: ۳ – ۱۵ – ۶۳۵۶ – ۹۶۴ […]

جلد چهاردهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد چهاردهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: ۱۳۹۱ شابک: ۶ – ۱۴ – ۶۳۵۶ – ۹۶۴ […]

جلد سیزدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد سیزدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیر صفا خطیب زاده چاپ اول: ۱۳۸۹ شابک: ۳ – ۱۳ – ۶۳۵۶ – ۹۶۴ […]

جلد دوازدهم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دوازدهم پدید آورنده: شورای کتاب کودک زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام) صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ نقشه ها: امیرصفا خطیب زاده چاپ اول: ۱۳۸۸ شابک: ۲ – ۱۲ – ۶۳۵۶ – ۹۶۴ شابک […]