کَفتار

کَفتار پستانداری است لاشه‌خوار از راستۀ گوشت‌خواران و خانوادۀ کفتارها. تاکنون در جهان، سه گونه کفتار به نامهای کفتار خالدار، کفتار قهوه‌ای و کفتار راه‌راه شناسایی شده است که در بیابانها، بوته‌زارها، علفزارها و مناطق باتلاقی در افریقا زندگی می‌کنند. کفتار راه‌راه در غرب و جنوب آسیا تا هند نیز پراکنده است و در بیشتر مناطق ایران، به‌جز شمال و شمال غرب کشور، به تعداد کم زندگی می‌کند.

کِرم شب‌تاب

کِرم شب‌تاب نام حشرۀ بالغ و نیز لارو چندخانواده از راستۀ سوسکها است. لارو برخی از حشراتِ راستۀ دوبالان نیز شب‌تاب هستند، اما معمولاً سوسکهای نر و ماده و لارو خانوادۀ لَمپیریده به کرمهای شب‌تاب معروف‌اند. شب‌تابها در مکانهای تاریک و مرطوب مانند غارها، جنگلها و اطراف رودخانه‌های مناطق معتدل و گرمسیر سراسر جهان به‌جز جنوبگان زندگی می‌کنند. آنها مانند کرم روی زمین می‌خزند و از خود نور تابش می‌کنند. برخی از شب‌تابهای بالغ پرواز می‌کنند.

کَرگدن

کَرگَدن پستانداری است بزرگ‌جُثه از راستۀ تک‌سُم‌سانان و خانوادۀ کرگدنها. کرگدن در علفزارهای بلند استوایی با درختان پراکنده (ساوانا) در افریقا و در جنگلهای استوایی و نیمه‌استوایی و نیز در علفزارهای باتلاقی آسیا زندگی می‌کند. تاکنون، پنج گونه کرگدن در جهان شناخته شده است؛ دو گونه به‌نامهای کرگدن سفید و کرگدن سیاه در شرق و جنوب افریقا، و سه گونه به‌نامهای کرگدن هندی، کرگدن جاوه‌ای و کرگدن سوماترایی در آسیا.

اِسفَنج

اِسفَنج جانوری است از شاخۀ اسفنجها که در کف دریاها و اقیانوسها و بیشتر در دریاهای گرم استوایی چسبیده به سنگها، گیاهان و چیزهای دیگری که زیر آب هستند، زندگی می‌کند. اسفنجها سر، بازو و اندامهای داخلی ندارند. اسفنجهای بالغ نمی‌توانند از جایی به‌جای دیگر بروند و بسیاری از آنها مانند گیاهان به نظر می‌رسند. به‌همین‌سبب در گذشته آنها را از گیاهان به شمار می‌آوردند. اما امروزه دانشمندان آنها را از جانوران می‌دانند. اسفنجها مانند بسیاری از جانوران غذا می‌خورند و نمی‌توانند مانند گیاهان غذای خود را بسازند.