صوت

صوت موج مکانیکی است که در محیطهای مادی (جامد، مایع و گاز) منتشر می‌شود. موج صوتی در اثر نوسان اجسام تولید می‌شود. بیشتر جانوران از صوت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. هرگاه امواج صوتی به پردۀ گوش برخورد کنند، حس شنوایی تحریک و احساس شنیدن حاصل می‌شود.

صنعت

صَنعَت مجموعه فعالیتهایی است که کالاهایی همانند را تهیه و تولید می‌کند و یا خدماتی همانند را در دسترس انسان قرار می‌دهد.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد و پیشرفت صنعت عاملی مهم در توسعۀ اقتصادی و رفاه جامعه است و سبب می‌شود که لباس، غذا، دارو، مسکن، انواع وسایل و نیازهای اساسی مردم تأمین شود و نیز انواع سرگرمیها، خدمات بهداشتی و درمانی و بسیاری خدمات دیگر برای جامعه فراهم گردد.

صنایع دستی

صنایع‏دستی ساخته‌های دست مردم هر منطقه است که با استفاده از ابزار ساده و مواد اولیۀ موجود در محل زندگی آنان تولید می‌شود. صنایع‌دستی از ذوق، اندیشه و احساس سازندۀ آن نشان دارد و نیز با فرهنگ و میراث قومی و ملی او آمیخته است. صنایع‌دستی با ساخته‌های ماشینی تفاوت دارد. ساخته‌های ماشینی معمولاً طرحی یکسان و یک‌‌شکل دارند و اثری هنری به‌شمار نمی‌آیند، اما کارهای ‌دستی به‌هم شبیه نیستند و بعضی از این کارها چنان ظریف و ماهرانه ساخته می‌شوند که اثر هنری به‌شمار می‌آیند و به تولیدکنندگان آن هنرمند می‌گویند.

صدقه

صَدقه بخشش قسمتی از مال به نیازمندان است (سورۀ توبه، آیۀ 60) که موجب تطهیر و تزکیه به‌معنای پاکی و رشد شخصیت انسان می‌گردد (سورۀ توبه، آیۀ 103) و از سوی خداوند آمرزشی بزرگ برای آنها آماده است (سورۀ احزاب، آیۀ 35).

صندل

صَندل درختی است همیشه‌سبز و بومی هندوستان که امروزه، در سراسر جنوب شرقی آسیا و جزایر اقیانوس آرام پراکنده است. تاکنون در جهان، در حدود 19 گونه از این درخت شناسایی شده است. درخت صندل در ایران نمی‌روید. این درخت از دیرباز در صنعت کاربرد داشته و برای استفاده از چوب و روغن خوشبوی آن کاشته می‌شده است.