صنوبر

صِنوبر نام درختانی است زینتی، خزان‌برگ و بومی نیم‌کرۀ شمالی. تاکنون در جهان، حدود 40 تا 50 گونه از این درخت شناسایی شده است که در سراسر مناطق معتدل نیم‌کرۀ شمالی پراکنده‌اند. صنوبر در ایران حدود 5 گونه و شمار زیادی رقم دارد که مهم‌ترین رقمهای آن سپیدار (صنوبر نقره‌ای)، پَدِه، شالَک و تبریزی هستند. چوب این درختان ارزش اقتصادی بسیار دارد.

صورت فلکی

صورت‌ فلکی هریک از 88 ناحیۀ آسمان است که مجموعه‌ای از ستاره‌های آن ناحیه، به‌شکلی خاص به‌ نظر می‌رسند. این شکل برگرفته از تعدادی محدود از ستاره‌ها، به‌ویژه پرنورترین آنهاست. در گذشته صورتهای فلکی به‌ شکلهای گوناگون تصور و نامیده می‌شدند، مانند صورت فلکی اسد (شیر) و دب اکبر (خرس بزرگ). امروزه نیز از همان نامها استفاده می‌شود. صورتهای فلکی در تعیین موقعیت اجرام آسمانی کاربرد دارند.