کاشی کاری

کاشی‌کاری هنر ـ صنعتی است برای تزیین سطحهای داخلی و خارجی بنا که با همکاری طراح، خطاط، نقاش، کاشی‌ساز، لعاب‌کار، کاشی‌تراش و کاشی‌کار انجام می‌شود.

کارتون

کارتون تصویر یا تصویرهایی به‌‌هم‌ پیوسته است که پیام یا داستانی را دربارۀ یک شخصیت، یک اتفاق یا موقعیتی خاص روایت می‌کند. معمولاً رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با هدف سرگرمی، آموزش، شوخی و یا نقد دستمایۀ موضوع کارتونها هستند. واژۀ‌ کارتون از کلمۀ cartoone ایتالیایی به معنی مقوا و کاغذِ ضخیم گرفته‌ شده است که نخست تصویرهای کارتونی را روی آن می‌کشیدند. شخصیتهای کارتونی گاهی به‌شکل انسان طراحی می‌شوند و گاهی به‌شکل جانوران یا اشیایی که ویژگیهای انسانی را نشان می‌دهند و کارتونیست (تصویرگر کارتون) می‌خواهد آن ویژگی را برجسته کند و مورد توجه قرار ‌دهد.

کاریکَلَماتور

کاریکَلَماتور جمله‌ای کوتاه است همراه با نوعی طنز. واژۀ کاریکلماتور ترکیبی است از دو واژۀ کاریکاتور و کلمه. واژۀ کاریکاتور به‌دلیل طنز موجود در محتوای این گونه نوشته به‌کار گرفته شده است.

کاریکاتور

کاریکاتور تصویر طنزآمیز و اغراق‌شدۀ شخص یا یک موضوع است برای نمایاندن ویژگی آن با هدف انتقاد سیاسی و اجتماعی‌ و گاهی سرگرمی ‌و تفریح. برای دستیابی به این هدف کاریکاتوریست (تصویرگر کاریکاتور) حالتهای بشری مانند نارضایتی، خشم، تعجب و مهر را با برجسته کردن بخشی در چهره به شکلی غیرعادی و خنده‌دار طراحی می‌کند. گاهی نیز بخشهایی از بدن انسان با ویژگی جانوری یا گیاهی تصویر می‌شود.

کاغذ و تا

کاغذ و تا (اوریگامی) هنر سنتی ژاپن برای ساخت اشیای تزیینی است که با روش تا کردن کاغذ انجام می‌شود. در این روش، از بریدن و چسباندن کاغذ استفاده نمی‌شود، فقط با تا کردن است که شکل به‌دست می‌آید. در زبان ژاپنی، اوری به‌معنای تا کردن و گامی به‌معنای کاغذ است.