آنتن

آنتِن بخشی است از گیرنده یا فرستندۀ دستگاههایی مانند رادیو، تلویزیون، تلفن همراه، رادار و ماهواره که برای فرستادن یا دریافت کردن موجهای الکترومغناطیسی به کار می‌رود. در آنتنِ فرستنده جریانهای الکتریکی متناوب به موجهای الکترومغناطیسی و در آنتن گیرنده موجهای الکترومغناطیسی به جریان الکتریکی متناوب تبدیل می‌شوند. موجهای الکترومغناطیسی آنتنها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال فرستاده یا دریافت می‌شوند. آنتنها را معمولاً از فلز می‌سازند. اندازه، شکل و ساختمان آنها متفاوت است و بستگی دارد به دستگاههای فرستنده یا گیرنده و طول موجهایی که این دستگاهها تولید یا دریافت می‌کنند و همچنین به جهتی که مو‌جها به آن‌سو فرستاده می‌شوند یا از آن‌سو دریافت می‌شوند.

آلیاژ

آلیاژ جسمی است که از مخلوط کردن یک فلز با فلز‌های دیگر یا عنصرهای غیر‌فلزی به دست می‌آید. بیشتر آلیاژها دارای مقدار زیادی از یک فلز اصلی هستند که آن را فلز پایه می‌نامند. فلز‌های دیگر یا عنصرهای غیر‌فلزی به مقداری کمتر در این آلیاژها وجود دارند. اغلب فلزهای خالص بسیار نرم‌اند، زود زنگ می‌زنند یا ضعفهای مکانیکی و شیمیایی دیگری دارند. به‌همین‌سبب، فلز‌ها را کمتر به‌صورت خالص به کار می‌برند. برای از میان بردن این ضعفها می‌توان بیشترِ فلزها را به‌صورت آلیاژ در‌آورد.

آسفالت

آسفالت مخلوطی است از قیر، شن و ماسه که برای روکش کردن سطح خیابانها، جاده‌ها، فرودگاهها و بام خانه‌ها به کار می‌رود. قیر مادۀ معدنی سیاه و چسبنده‌ای است که از نفت خام به‌دست می‌آید.

آسانسور

آسانسور دستگاهی است که انسان یا کالایی را به‌طور قائم بالا یا پایین می‌برد. بیشتر به‌صورت اتاقکی در بسته یا سکّویی روباز است که در ساختمانهای بلند، کارخانه‌ها، کشتیها یا معدنهای عمیق، به‌کمک انرژی الکتریکی کار می‌کند. آسانسور نوعی بالابَر است.

آبگَرمکُن

آبگَرمکُن وسیله‌ای است برای گرم کردن آب که از آن بیشتر در خانه‌ها استفاده می‌کنند. آبگرمکنها بیشتر گازی یا برقی هستند. برخی از آبگرمکنها مَخزَنی به‌شکل استوانۀ ایستاده دارند که آب در آن گرم و ذخیره می‌شود. بزرگی آبگرمکنها به مقدار مصرف آب گرم بستگی دارد.