کار

کار در فیزیک محاسبۀ انرژی مبادله‌شده میان اجسام و مواد است و هنگامی انجام می‌شود که نیرو جسمی را به حرکت درآورد و سبب ادامۀ حرکت یا افزایش و کاهش سرعت آن شود. کارِ یک نیرو می‌تواند انرژی جنبشی جسم را با جابه‌جایی از یک مکان به مکان دیگر افزایش یا کاهش دهد یا جسمی را به دور محوری بچرخاند یا مانع چرخش آن شود. همچنین کارِ یک نیرو می‌تواند سبب تغییر حجم ماده (مانند گاز) شود.

فیزیک

فیزیک علمی است که به مطالعۀ همۀ پدیده‌های طبیعت و ‌پژوهش دربارۀ ماده و انرژی و تأثیر متقابل آنها می‌پر‌دازد. فیزیکدان فردی است که در این رشته از علم کاوش می‌کند. فیزیکدانان می‌کوشند تا قوانین حاکم بر طبیعت را کشف کنند، برای آنها نظریه‌ها و مدلهایی بسازند، به ماهیت و ویژگیهای ماده و اجزای تشکیل‌دهندۀ آن پِی ببرند، اثر متقابل آن اجزا را بر یکدیگر بشناسند و دلیل رفتارهایی را که از آن اجزا بروز می‌کند دریابند. آنها در جستجوی آن‌اند که بدانند: منابع انرژی و انواع آن کدام است؟ انرژی چگونه تولید می‌شود؟ چگونه تبدیل و جابه‌جا می‌شود؟ و چگونه می‌توان آن را به دلخواه مصرف کرد؟

صوت

صوت موج مکانیکی است که در محیطهای مادی (جامد، مایع و گاز) منتشر می‌شود. موج صوتی در اثر نوسان اجسام تولید می‌شود. بیشتر جانوران از صوت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. هرگاه امواج صوتی به پردۀ گوش برخورد کنند، حس شنوایی تحریک و احساس شنیدن حاصل می‌شود.