کرتیر

کَرتیر (کردیر) روحانی زردشتی است که در قرن سوم میلادی در سالهای آغازین سلسلۀ ساسانیان می‌زیسته است. در کتابهای قدیمی تاریخی و در سنت و فرهنگ زردشتی از او یاد نشده، اما در نوشته‌های مانوی شرحی دربارۀ او آمده است. آگاهی دربارۀ او از کتیبه‌های نقش رستم، سرمشهد و نقش رجب به‌دست آمده است. کتیبه‌های شاپور اول در کعبۀ زردشت و کتیبۀ نرسی در پایکولی (در کردستان عراق)، سندهای دیگری است که از کرتیر خبر می‌دهد.

فروهر

فَرَوَهَر یا فَرَوَشی نمادی است مربوط به فرهنگ ایرانی در دوران باستانِ تاریخِ ایران. بنابر عقیدۀ ایرانیان باستان و نیز زردشتیان امروزی فروهر یکی از پنج بخش وجود انسان است؛ این بخشها عبارت‌اند از: تَن، جان، روان، اَدوِنَک (آینه) و فَروَهَر.