طلا

طلا عنصری است شیمیایی با نماد Au، عدد اتمی 79 و جرم اتمی 967/196. نقطۀ ذوب طلا 063 1 و نقطۀ جوش آن 966 2 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی طلا در C°20 3/19 گرم بر سانتیمتر مکعب است.

طاهریان

طاهریان سلسله‌ای از امیران ایرانی که پس از اسلام در خراسان به‌دست طاهر ذوالیمینین، سردار مأمون خلیفۀ عباسی، تأسیس شد و از سال 205 تا 259 ﻫ ق در خراسان حکومتی نیمه‌مستقل داشتند.

طاق بُستان

طاق بُستان مجموعه آثار تاریخی از دورۀ ساسانیان (256-622 ‌م) است در کوهی به همین نام، در آبادی طاق بستان در شمال‌ شرقى کرمانشاه. این آثار شامل نقش‌برجستۀ تاجگذاری اردشير دوم، دو طاق معروف به ايوان کوچک و ايوان بزرگ، کتيبه‌اى به خط پهلوى ساسانى و صحنۀ شکارگاه است. به طاق‌بستان در گويش محلی طاق وَسان (طاق سنگی) گفته مى‌شود.

طاق

طاق (تاق) سقفی که به‌شکل قوس روی دو دیوار از مصالحی مانند آجر، خشت و سنگ ساخته می‌شود. در گذشته بتن و تیرآهن در دسترس نبود، در مناطق خشک ایران نیز تیر چوبی کمیاب بود، ازاین‌رو معماران با قوس دادن سقف وزن آن را به دیوار یا ستون منتقل می‌کردند که سبب استحکام بنا می‌شد. آثار به‌جامانده از برخی پلها و بناهای بزرگ از دوره‌های قدیم ایران و جهان، نشان می‌دهد ورودیهای بزرگ، پلها و بناهای عظیم به‌شکل طاق (سقف قوس‌دار) ساخته می‌شده است.

طبل

طَبل سازی کوبه‌ای است که بدنۀ توخالی آن معمولاً استوانه‌ای یا کاسه‌ای‌شکل است و از چوب، فلز یا سفال ساخته می‌شود. یک یا دو طرف آن را پوسته‌ای مصنوعی یا پوست طبیعی دباغی‌شده می‌کشند و معمولاً آن را با دست یا کوبه می‌نوازند.