زایمان

زایمان خارج شدن جنین و جفت از رحم یا زهدان مادر است. جنین انسان ۳۷ تا ۴۲ هفته، یعنی در حدود ۹ ماه، در رحم مادر زندگی می کند. به خروج جنین پیش از ۳۷ هفته، زایمان زودرس و پس از ۴۲ هفته، زایمان دیررس می گویند. به خروج جنین پیش از بیست هفتگی، سقط جنین گفته می شود.

(از جلد پانزدهم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.