تیر

تیر در دین زردشتی، که از ایزدان یعنی فرشتگان اهورامزدا، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان، است. تیر یا تیشتر نام ستاره ای است که زردشتیان آن را نگهبان باران می‌دانند. هرگاه این ستاره در آسمان بدرخشد مژدۀ باران می‌دهد. دیو خشکسالی یا اَپوش دیو، علیه تیشتر که نگهبان باران است، می‌جنگد. برابر زمینی این جنگ، نبرد میان ایرانیان و تورانیان، در زمان منوچهر (پادشاه پیشدادی) بوده است. در این جنگ، آرش کمانگیر با ازجان‌گذشتگی، صلح را میان ایران و توران برقرار کرد. به همین مناسبت ایرانیان باستان در سیزدهم تیرماه هر سال، جشنی به نام تیرگان برپا می کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.