آرشیوه ماهیانه: مارس 2019

ادبیات فارسی

طوبی اسدالله مریم بابایی الوند بهاری دکتر مهناز بهمن پریدخت خاوری نسرین خسروی مریم روحانی مینا روستا معصومه سالاروند سارا شهبازی سمیرا صیاد راجبی مژگان کمپانی الهه محبی مهری مدرسی دکتر گلزار مصفا اکبر نعمتی(آئین) فرشته یزدانی  

اختر شناسی

طاهره صاحبی اسماعیل فتاحیان پروین فخاری نیا دکتر سیما قاسمی پگاه فراحی شاندیز نسیم محمدی نیکتا معالج گلناز معصومی زهره (پگاه) نیکخواه اقدم دکتر منصور وصالی  

آموزش و پرورش

حشمت اسلامی اشرف امینی فرنگیز حاجی ستاری مهنوش خاتمی مریم رسالت ملاحت زهتاب پروین کیمیایی ناهید محوی نسرین نافعی رفعت نمازی مریم یزدان بخش    

جمال الدین اسدآبادی

جمال الدین اسد آبادی ( افغانی) (۱۳۱۴ -۱۲۵۴ ه ق). اصلاحگر دینی و اجتماعی و مبارز آزادیخواه شرق است که کوشید با ارائۀ تفسیرهایی نو از دین، زدودن خرافات از آن و متحد ساختن مسلمانان، به رهایی آنها از سلطۀ استبداد و استعمار کمک کند. اندیشه های ضد استبدادی و ضد استعماری او در جنبشهای […]