جلد چهارم فرهنگنامه

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد چهارم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1377

شابک: 4 – 04 – 6356 – 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 – 964

جلد 4 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان دارای 142 مقاله و 31 مدخل ارجاعی است.

… در این جلد مقاله های مربوط به ایران و نیز مقاله های علمی بیشترین سهم را دارند. 74 مقالۀ این جلد بر روی هم دارای 457 تصویر، 61 نقشه، و 18 جدول هستند.

در جلد چهارم نیز ثمرۀ تلاش و همیاری دوستان از دست رفته مان، پایه گذاران و نخستین ویراستاران فرهنگنامه، ایرج جهانشاهی، هوشنگ شریف زاده و محمود محمودی دیده می شود. گرچه آن عزیزان دیگر در میان ما نیستند، راه و روش آنها در تدوین مقاله ها، ساده نویسی و رسم الخط، با اندکی تغییر ضروری، در دیگر جلدهای فرهنگنامه ادامه خواهد یافت. در این جلد از یاری استادان گرانقدر روانشاد دکتر مهرداد بهار و دکتر عباس زریاب خویی نیز بهره مند بوده ایم…

دانلود فهرست مدخل های جلد چهارم فرهنگنامه

Vol4 جلد چهارم فرهنگنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.