آماریلیس

آماریلیس نامی است که گل‌کاران و گل‌فروشان به گیاهی زینتی و پیازدار از تیرۀ نرگس داده‌اند. تاکنون نزدیک به 90 گونه از این گیاه شناسایی شده است که همۀ آنها بومی امریکای جنوبی هستند. این گیاهان تحمل سرما و یخبندان را ندارند و در آب و هوای گرم، یا در خانه و گلخانه در گلدان، پرورش می‌یابند.

آلو

آلو از درختان میوه است که در آب و هوای معتدلِ سردسیر می‌روید. مهم‌ترین گونه‌های آلو در سراسر جهان عبارت‌اند از: آلوی معمولی یا آلوی اروپایی، آلوی ژاپنی، آلوی دمشقی و آلوهای زینتی. بعضی از گونه‌های آلو در ایران آلوچه و گوجه نیز نامیده می‌شوند.

آلاله

آلاله گیاهی است عَلَفی و گلدار، یک‌ساله یا پایا (چندساله) که در سراسر جهان، به‌ویژه در سرزمینهای معتدل می‌روید. تاکنون نزدیک به 2200 گونه آلاله در جهان شناخته شده است که تقریباً 60 گونه از آنها در ایران می‌رویند و شماری از آنها بومی ایران‌اند.

آلبالو

آلبالو از درختهای میوه است که احتمالاً بومی آسیای غربی و اروپای جنوبی است. امروزه، آلبالو در اروپا، امریکای شمالی، افریقای جنوبی، ایران و مناطق معتدل دیگر کشت می‌شود.

آگاو

آگاو گیاهی است پایا (چندساله) که تاکنون بیش از 600 گونه از آن در جهان شناسایی شده است. تقریباً همۀ گونه‌های آگاو بومی امریکای شمالی و مرکزی، به‌ویژه مکزیک است. این گیاهان در مناطق خشک و گرم می‌رویند، اما امروزه در بیشتر سرزمینهای جهان پرورش داده می‌شوند.