اِسکی

اِسکی از بازیهای ورزشی زمستانی است که در مسیری به‌نام پیست اسکی انجام می‌شود. مهم‌ترین وسیلۀ بازی یک جفت چوب اسکی است که به کفشها یا پوتینهای اِسکی‌باز بسته می‌شوند.

اسکیت‌بازی

اسکیت بازی از بازیهای ورزشی است که بیشتر در میان کودکان ‌و نوجوانان رواج دارد. زمین بازی سطحی هموار و سخت است که ممکن است پوشیده از یخ یا آسفالت باشد. اسکیت‌بازی روی یخ را پاتیناژ نامیده‌اند. در پاتیناژ از پوتینهای ویژه استفاده می‌شود که زیر آنها تیغه‌ای فلزی کار گذاشته‌اند. بازیکن به‌وسیلۀ این کفش روی یخ سُر می‌خورد. در اسکیت‌بازی روی سطحِ هموارِ سخت یا آسفالت‌شده از پوتینهای ویژه استفاده می‌شود که زیر هریک از آنها صفحه‌ای کار گذاشته‌اند که دارای چهار چرخ است. وسیلۀ دیگر این بازی تخته‌ای است دارای چهار چرخ. بازیکن به‌وسیلۀ این کفش یا تخته روی سطح هموار و سخت حرکت می‌کند. در بازی هاکی نیز بازیکنان از کفشهای ویژۀ تیغه‌دار یا چرخ‌دار استفاده می‌کنند.

اسکی روی آب

اسکی روی آب از ورزشهای آبی است که در آن ورزشکار با استفاده از چوب اسکی ویژه‌ با طنابی که به انتهای قایق موتوری متصل است روی آب کشیده می‌شود. زمانی که سرعت قایق زیادتر می‌شود، چوب اسکی به سطح آب می‌آید و اسکی‌باز روی آب حرکت می‌کند. سرعت قایق از 24 تا 160 کیلومتر در ساعت است.

اِسکواش

اِسکواش از بازیهای ورزشی است که با شرکت دو نفر یا دو گروه دو نفری با راکتی شبیه راکت تنیس و توپی کوچک و لاستیکی در سالنی مخصوص بازی می‌شود. بازیکنان به‌نوبت توپ را با راکت به هر یک از دیوارها می‌زنند. بازیکنان سعی می‌کنند تا پایان یک دور بازی توپ از ضربه خوردن باز نماند و آن را، به نوبت، به دیوارها بکوبند.