ص

ص سى‌و‌هشتمين سورۀ قرآن است که در مکه بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است و 88 آيه دارد. نام اين سوره از نخستين آيۀ آن گرفته شده است. در اين آيه، خداوند به قرآن که کتابى تذکردهنده (اندرزدهنده) است، سوگند ياد مى‌کند. این سوره با حروف مقطعۀ ص (صاد) آغاز می‌شود. (حروف مقطعه یک یا چند حرف رمزگونه است که در آغاز 29 سورۀ قرآن آمده است و جدا از یکدیگر خوانده می‌شود.)