فدراسیون

فِدِراسیون اتحاد چند ایالت یا کشور است که در آن بنابر قانون ‌اساسی، حکومتی مرکزی به‌وجود می‌آید و ایالتها و کشورها خود را تابع آن حکومت قرار می‌دهند و یک دولت به‌نام دولت فدرال تشکیل می‌شود. قانون ‌اساسی دولت فدرال، حدود اختیارات حکومت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهندۀ فدراسیون (ایالتها و یا کشورها) را تعیین می‌کند. استقلال خارجی کشوری که وارد اتحاد فدرال می‌شود، از میان می‌رود.

فاشیسم

فاشیسم نظریۀ سیاسی و نظام حکومتی است که از دهۀ دوم قرن بیستم میلادی شکل گرفت. در این نظام، زمامداران خودکامه با تفکر ملی‌گرایی افراطی کشور را اداره می‌کنند. آنها بر همۀ جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تسلط و نظارت دارند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند. در حکومت فاشیستی بیشتر، نظامیان قدرت را در دست دارند.