قریب، بدرالزمان

قریب، بدرالزمان (1308-1399 ه‍ ‍‌ش) استاد دانشگاه، زبان‌شناس ایرانی و از اعضای پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود که پژوهشهای اولیۀ او دربارۀ زبان و خط سغدی، از زبانهای ایرانی میانۀ شرقی، شهرت جهانی دارد.