ضُحی

ضُحی نودوسومین سورۀ قرآن است که در مکه بر پیامبر اسلام نازل شده است و یازده آیه دارد. نام این سوره از نخستین آیۀ آن گرفته شده است که در آن بر ضحی، هنگام طلوع خورشید، سوگند یاد می‌شود.