قصه

قصه آفرینشی ادبی و تخیلی است که بر محور حادثه شکل می‌گیرد و از عصر سنتهای شفاهی به یادگار مانده است. بنابراین ماهیتی شفاهی دارد و از این راه حیات ادبی پیدا می‌کند. قصه به‌سبب ماهیت شفاهی‌اش آفریننده‌ای مشخص ندارد و محصول ذهن و تصورات نسلهای پی‌در‌پی یک قوم یا ملت است. قصه‌های عامیانه تاریخ زندگی و حوادث غالباً خیالی و بازتاب آداب‌ورسوم و عقاید و آرزوهای برآورده‌نشدۀ تودۀ مردم است. این قصه‌ها طی زمان به‌صورت نمادی از آرمانهای یک ملت یا قوم درمی‌آیند.

قصه گویی

قصه‌گویی هنر بیان قصه است. انسان نیاز دارد که به دیده‌ها و شنیده‌ها و تجربه‌های خود جان بخشد و دیگران را در آن سهیم کند. هرچند می‌توان قصه‌ها را گردآوری و منتشر کرد، اما آنچه خوانده می‌شود عیناً همان نیست که گفته می‌شود. بیان گرم و هنرمندانۀ قصه‌گو و ذهن خلاق او و شوق شنونده فضایی منحصربه‌فرد می‌آفریند که رمز پایدار ماندن هنر قصه‌گویی طی زمان بوده است.