شخصیت

شخصیّت ویژگیهای سازمان‌یافته و کمابیش پایدار ذهنی، احساسی، هیجانی و رفتاریی است که یک فرد را از دیگری متمایز می‌کند. این ویژگیها در برخورد شخص با موقعیتهای گوناگون پدیدار می‌شود. بخشی از آنها مانند شیوۀ سخن‌گفتن و واکنش فرد در برابر رویدادها، جنبۀ اجتماعی (بیرونی) او را نشان می‌دهد و بخش دیگر مانند اندیشه، نگاه به زندگی و آنچه در ذهن او می‌گذرد، جنبۀ درونی (خصوصی) شخصیت فرد را تشکیل می‌دهد. بررسی شخصیت و تحلیل آن از موضوعهای علم روان‌شناسی است و به کاربردن عبارتهایی مانند شخصیت خوب یا بد و باشخصیت و بی‌شخصیت از نظر این علم درست نیست.

شکاک

شَکاک از ایلهای کرد غرب ایران است که بیشتر جمعیت آن یکجانشین و ساکن روستاهای مرزیِ استان آذربایجان غربی هستند. این ایل با جمعیتی در حدود 000 80 نفر، از ایلهای بزرگ و پرجمعیت ایران است.

شاهرخ تیموری

شاهرخ تیموری (850-779 ﻫ ق) چهارمین پسر تیمور گورکانی است که پس از هفده ‌سال توانست با چیره شدن بر شاهزادگان تیموری بر سراسر قلمرو پدرش فرمان براند. در کتابهای تاریخ از او با نامهای شاهرخ ‌میرزا‌، شاهرخ بهادر و معین‌الدین شاهرخ نیز یاد شده است.

شاهرُخ اَفشار

شاهرُخ اَفشار (1210-1146 ﻫ ق) از آخرین پادشاهان سلسلۀ افشاریان است. شاهرخ افشار از یک‌سو نوۀ نادر، سرسلسلۀ افشاریان است و از سوی مادر نوۀ شاه سلطان حسین صفوی (پادشاهی 1135-‌1105 ﻫ ق).

شَهرستانی، محمدبن عبدالکریم

شَهرستانی، محمدبن عبدالکریم (548 – 479 ﻫ ق) متکلّمِ (عالِم عقاید اسلامی) شافعی‌مذهبِ ایرانی و نویسندۀ کتاب اَلمِلَل وَ النِحَل (آیینها و کیشها) است. این کتاب دربردارندۀ اطلاعاتی دربارۀ دینها و گروههای مختلف مذهبی و فکری تا قرن ششم هجری قمری است.