کریم‌خان زند

کریم خان زند (1193-1113 ﻫ ق) بنیان‌گذار سلسلۀ زندیان است. او پس از جنگهای متعدد از سال 1163 تا 1179 ﻫ ق، به‌تدریج توانست بر رقیبان خود پیروز شود، بر بخشی بزرگ از ایران مسلط شود و نظام و قانونهایی برای ادارۀ امور کشور معین کند.