کادمیُم

کادمیُم (Cadmium) عنصری است شیمیایی با نماد Cd. عدد اتمی آن 48 و عدد جرمی آن 40/112 است. نقطۀ ذوب کادمیم 321 و نقطۀ جوش آن 765 درجۀ سلسیوس (C°) است. چگالی کادمیم در دمای C°20، 65/8 گرم بر سانتیمترمکعب است.