عایق

عایِق (نارسانا) ماده‌ یا ترکیبی از چند ماده است که جلوی انتقال کمیتهایی فیزیکی مانند جریان الکتریکی، گرما، سرما، رطوبت، صوت، پرتوها و ذرات را می‌گیرد یا آهنگ انتقال آن‌ها را کند می‌کند. عایق ممکن است به یکی از سه حالتِ جامد، مایع یا گاز باشد مانند پشم شیشه و پشم سنگ، روغن و هوا. عایقها بسته به کارکردشان نام‌گذاری می‌شوند مثل عایق الکتریکی، عایق حرارتی و عایق صوتی.