آب

آب ماده ای است مرکب از ئیدروژن (هیدروژن) و اکسیژن که فرمول شیمیایی آن H۲O است. آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت گاز، مایع و جامد وجود دارد و اغلب ناخالص است. آب خالص بی طعم، بی بو و شفاف است. مقدار کم آن بی رنگ، ولی مقدار زیاد آن آبی به نظر می رسد. آب خالص در سطح آبهای در صفر درجۀ سِلسیوس یخ می زند و در ۱۰۰ درجۀ سلسیوس می جوشد.

محتوا قفل شده است

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید

این مطلب در بخش منتشر شده است.