آرشیو دسته بندی: هم اندیشی

هم اندیشی

در دو دهۀ اخیر، هم‌اندیشیها نمونه‌ای از فعالیتهای دانش‌افزا در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بوده است. جلسات هم‌اندیشی در فرهنگنامه از سال 1381 تاکنون با هدف تبادل نظر همکاران فرهنگنامه و هماهنگ شدن نویسندگان و ویراستاران با یکدیگر و افزایش دانش عمومی برگزار می شود. این جلسات شامل نشستهای داخلی همکاران برای گفتگو و بحث [...]