تجربۀ تکرار پذیر

فران قره چاللو اواسط مهرماه سفری به استانهای غربی کشور پیش آمد. من و همکارم خانم فرخنده کوکبی (از اعضای گروه ترویج فرهنگنامه) عضو فعالیتهای فرهنگی یک فرهنگسرا هستیم و در این سفر با اعضای دیگر فرهنگسرا همراه بودیم. ما اعضای گروه ترویج فرهنگنامه همواره و به هر مناسبت به معرفی فرهنگنامه به جمعی که […]

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

معصومه رعنا عضو گروه ترویج فرهنگنامه و ترویج خواندن پس از وقوع زلزله درمردادماه، در استان آذربایجان شرقی همکاران گروه ترویج خواندن در خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن، در هنگام بسیج برای جمع آوری کمک های نقدی و جنسی برای منطقۀ زلزله زده و ضمن رساندن کمک به هموطنان آسیب دیده، با […]