line توران میر هادی - بر خود مسلط شدن

توران میرهادی : ما طی25سالی که در مدرسه فرهاد کار کردیم، سعی کردیم که بچه هاعلمرا بفهمند، درک کنند، تجربه کنند و آن را به صورت چهار تا جواب به سوال دادن نبینند.

در واقع تربیت را به صورت”” بر خود مسلط شدن”” ببینند.

و در مرحله بعد”” فعال شدن””در جامعه کوچک،

یعنی بتوانند اگر مشکلی دارند، راه حل آن را خودشان پیدا کنند،

و اگر در جامعه ای به نام مدرسه زندگی می کنند، فردی فعال و تاثیر گذار شوند، و در مدرسه کمک باشند.

این روش خیلی فرق می کند با یک نظام بسته.

این نظام بسیار باز بود.

الان هم که فکر می کنم، در می یابم که من در این زمینه خیلی بیشتر از بچه های مدرسه شاگردی کردم، و از آن ها فراوان آموختم؛

از ابتکار هایشان، از اظهار نظر هایشان و از عکس العمل هایشان در موارد مختلف.