line توران میرهادی - عاشق درخت‌ها هستم

توران میرهادی : من عاشق درخت‌ها هستم!

 با درخت‌ها حرف می‌زنم و ارتباط قشنگی دارم.

 وقتی از من می‌پرسند چه چیزهایی را بیشتر دوست داری؟

 می‌گویم ؛

درخت‌ها، گنجشک‌ها و بچه‌ها را بیشتر از هرچیزی در این دنیا دوست دارم!