line توران میرهادی - نوازنده یا آهنگ ساز

توران میرهادی : مهمترین مساله برای ما این نبود که دانش آموزان، نوازنده یا آهنگساز شوند.

بلکه می خواستیم شنوندگان خوبی شوند.

موسیقی را بفهمند و از آن لذت ببرند.

از آن کمک بگیرند، احساس و اندیشه خود را صیقل بدهند و زندگی غنی تر و مثمر ثمر تری داشته باشند.