line توران میرهادی - فرهنگ یک اقلیت بر اکثریت حاکم

توران میرهادی : ما در واقع فرهنگ یک اقلیت را بر اکثریت حاکم  می کنیم.

 این را  در جاهای  مختلف  گفته ام،

 که با توجه به خشونت هایی که از طریق رسانه مطرح می شود، در ترویج این خشونت ها، نقش مطبوعات مهم هست، صدا و سیما مهم هست.

 صدا و سیما کمتر ،اما برنامه های تلویزیون خارجی وحشتناک هستند.

 یا می کشند،یا بمباران می کنند یا منفجر می کنند.

 اصلاً ارزش زندگی انسانی برای آنها در بستر سینما منعکس نمی شود.

آن اقلیت، فرهنگش را تحمیل می کند به این اکثریتی که پای تلویزیون نشسته است و یا روزنامه می خواند و یا از دیگر رسانه های اجتماعی استفاده می کند.

 من فکر می کنم در این زمینه باید تجدید نظری بسیار اساسی شود.