line توران میرهادی - انسان می تواند کمال را طی کند.

توران میرهادی :  انسان می تواند کمال را طی کند.

اما دنیا امن نیست.

من سوالم این است، آیا درست است که همه چیز در خدمت 5% جامعه باشد؟

الان آیا شما دانشمند آزاد دارید؟

وقتی تحقیقات و یافته ها را نگاه می کنید، به این نتیجه می رسید،

که اینها جهت انسانیت نیست.

از کتاب : “صلح را باید از کودکی آموخت.”