line توران میرهادی - انسانیت در آدم ها

توران میرهادی : هیچ لذتی، بالاتر از دیدن انسانیت،

در وجود تک تک آدم ها نیست.

از کتاب: “در جستجوی انسان وارسته امروزی”