تصویر و نقشه:

گروه تصویر و آماده‌سازی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه

همکاران:
  • الهه دهقان‌نیری
  • نرگس عباسپور
  • محمدعلی منصوری
  • طهورا وحدتی

اجرا و نظارت گرافیکی تصاویر و نقشه ها:

  • الهه دهقان نیری

حروف نگاری:

  • عاطفه حسنی

نسخه پردازی و نمونه‌خوانی نهایی:

  • فوزیه چوبفروش باقری
  • مهسا صدیق
  • مژگان کمالی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.