گروه تصویر و نقشه:
 • نرجس عربانی
 • طهورا وحدتی
آماده سازی:

تصویر و نقشه:

 • گروه تصویر و آماده سازی شرکت تهیه و  نشر فرهنگنامه
همکاران:
 • فاطمه رضایی
 • نرگس عباسپور
 • نرجس عربانی
 • سهیلا کریمی
 • نشاط معینی
 • محمدعلی منصوری
 • طهورا وحدتی

اجرای گرافیکی تصاویر و نقشه ها:

 • فاطمه رضایی
 • نشاط معینی

حروف نگاری:

 • عاطفه حسنی
 • فاطمه عرفانیان

نسخه پردازی و نمونه خوانی نهایی:

 • طهورا وحدتی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 18) آمده است.