هماهنگ کنندگان:
 • مهسا صديق
 • اعظم مولایی
همکاران:
 • پریسا رضایی
 • نرجس عربانی
 • مریم فیض‌الهی
اجرای گرافیکی تصاویر و نقشه ها:
 • گروه تصویر و آماده سازی، شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه
 • محمد آذری
 • بابک داوودزاده
 • فاطمه رضایی
 • سحر صنعت
 • مریم فیض اللهی
 • نشاط معینی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.