گروه تصویر و آماده سازی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه
 • فوزیه باقری
 • آذر بنی اسدی
 • زهرا پورجمالی
 • نرجس عربانی
 • محمدعلی منصوری
 • طهورا وحدتی
همکاران:
 • فاطمه رضایی
 • نرگس عباسپور
 • نشاط معینی

اجرای گرافیکی تصاویر و نقشه ها:

 • فاطمه رضایی

حروف نگاری:

 • عاطفه حسنی

نسخه پردازی و نمونه خوانی نهایی:

 • پروین حسنی
 • طهورا وحدتی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 19) آمده است.