۱- کمک مالی در حد توان
۲- پرداختهای مستمر ماهیانه
۳- تقبل پرداخت درصدی از هزینه های یک ماه
۴- تقبل بخش عمده ای از هزینه های یک جلد
۵- تقبل هزینه های روزآمد مجلدات
۶- تقبل هزینه کتابهای کوچک فرهنگنامه
۷- اهدا لوازم و تجهیزات مورد نیاز
۸- مشارکت در خرید ساختمان مناسب جهت تالیف فرهنگنامه