1- کمک مالی در حد توان
2- پرداختهای مستمر ماهیانه
3- تقبل پرداخت درصدی از هزینه های یک ماه
4- تقبل بخش عمده ای از هزینه های یک جلد
5- تقبل هزینه های روزآمد مجلدات
6- تقبل هزینه کتابهای کوچک فرهنگنامه
7- اهدا لوازم و تجهیزات مورد نیاز
8- مشارکت در خرید ساختمان مناسب جهت تالیف فرهنگنامه