• طوبی اسدالله
 • نصرالله افاضل
 • ثریا بابایی
 • دکتر آرام پیله‌رودی
 • فوزیه چوبفروش باقری
 • محسن حسن بخشان *
 • پروین حسنی
 • شهناز خانلو
 • مینا رئیس دانا
 • زهره صادق صمیمی
 • معصومه (مهسا) صدیق
 • پروین فخاری نیا
 • مُنا فخیم
 • مژگان کمپانی
 • سوگند مافی
 • صدیقه (فروزنده) محفوظ بالله
 • فاطمه محفوظ بالله
 • اسفندیار معتمدی
 • اکبر نعمتی(آئین)
 • طهورا وحدتی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.