• ایلیا آبیار
 • علی ارومیه‌ای
 • آسمان اسماعیل‌زاده
 • پویا انصاری موحد
 • پویا تقی‌پور لنگرودی
 • پارسا جمالی
 • هانا جهان‌بخت
 • سروش حاجی طالب
 • ستاره دانایی
 • لیلیا رحمانی
 • سپهر رستم ‌بیک
 • بابک روان‌بُد
 • نسیا شاه‌محمدی
 • پیمان شیخ‌سلطان
 • مهسا صالح
 • کیانا صدیق
 • نیلوفر صدیق
 • آرمین عبدالوندی
 • هدیه مرادی
 • سهیل مردانی
 • درسا مرعشی
 • آرین مساحی اسکویی
 • تینا مصطفوی
 • آنیتا موسوی
 • باران نخستین
 • عرفان نعمتی
 • یزدان نیکو
 • آراد نیکوسخن

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.