• عبدالحسین آذرنگ
 • دکتر ژاله آموزگار
 • محمدحسن اکرم
 • نوش‌آفرین انصاری
 • دکتر حسن انوری
 • دکتر اکبر ایرانی
 • مجید بلوچ
 • دکتر علی بلوکباشی
 • مهندس محمدرضا حائری مازندرانی
 • دکتر محبوبه خاتمساز
 • بهاءالدین خرمشاهی
 • دکتر شیوا دولت‌آبادی
 • شهناز رازپوش
 • محمدحسن رجبی
 • سام رجبی تبریز
 • دکتر منیژه رهبر
 • دکتر عبدالله سعیدی
 • دکتر حسن عشایری
 • پوپک عظیمی
 • دکتر کسری علیشاهی
 • نسرین دخت عماد خراسانی
 • کامران فانی
 • دکتر بهروز قره‌یاضی
 • دکتر مهدی محقق
 • دکتر نورالله مرادی
 • دکتر بهرام مستقیمی
 • دکتر حسین معصومی‌ همدانی
 • طاهره ملامحمدی
 • محمدعلی منصوری
 • دکتر شهاب منظری
 • دکتر مهدی مؤمنی
 • نگار نادری
 • دکتر منصور وصالی
 • دکتر فریدون یگانه

* دریغ که در موقع چاپ این جلد، این عزیزان دیگر در میان ما نیستند.
در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 18) آمده است.