• عبدالحسین آذرنگ
 • رضا آقاپور
 • دکتر ژاله آموزگار
 • مرتضی اردشیری
 • آرزو اشرفی‌زاده
 • نوش‌آفرین انصاری
 • دکتر حسن انوری
 • دکتر اکبر ایرانی
 • مجید بلوچ
 • دکتر علی بلوکباشی
 • مهندس علی پازوکی
 • دکتر بابک پیشوایی
 • دکتر آرام پیله‌رودی
 • مهندس محمدرضا حائری مازندرانی
 • دکتر عباس حُرّی
 • مهندس ناصر حسین‌خان ناظر
 • دکتر محبوبه خاتمساز
 • بهاءالدین خرمشاهی
 • دکتر محمد دبیرمقدم
 • سید محمود دعایی
 • دکتر شیوا دولت‌آبادی
 • شهناز رازپوش
 • محمدحسن رجبی
 • سام رجبی تبریز
 • دکتر منیژه رهبر
 • دکتر عبدالله سعیدی
 • دکتر قدرت‌الله عباسی
 • دکتر حسن عشایری
 • دکتر موسی غنی‌نژاد
 • کامران فانی
 • دکتر بهروز قره‌یاضی
 • دکتر میرعابدین کابلی
 • دکتر اسماعیل کهرم
 • مجید گشتاسب
 • یحیی مافی
 • دکتر مهدی محقق
 • دکتر نورالله مرادی
 • دکتر بهرام مستقیمی
 • اسفندیار معتمدی
 • دکتر حسین معصومی‌ همدانی
 • دکتر مهدی مؤمنی
 • نگار نادری
 • دکتر حمیدرضا ناصری
 • مهندس محمدحسن نبوی
 • دکتر منصور وصالی

* دریغ که در موقع چاپ این جلد، این عزیزان دیگر در میان ما نیستند.
در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.