• عبدالحسین آذرنگ
 • مهندس موسی آقایی لنکرانی
 • دکتر ژاله آموزگار
 • محمدحسن اکرم
 • نوش‌آفرین انصاری
 • دکتر حسن انوری
 • دکتر اکبر ایرانی
 • دکتر علی بلوکباشی
 • نازنین بیاتی
 • مهندس محمدرضا حائری مازندرانی
 • پیام حکیم
 • دکتر محبوبه خاتمساز
 • دکتر سیامک خادمی
 • شهناز رازپوش
 • سام رجبی تبریز
 • دکتر محمد رحیمیان
 • دکتر عبدالله سعیدی
 • خانم علیزاده
 • نسرین دخت عماد خراسانی
 • کامران فانی
 • فرشته قاضیها
 • دکتر مهدی محقق
 • دکتر نورالله مرادی
 • دکتر بهرام مستقیمی
 • دکتر حسین معصومی‌ همدانی
 • محمدعلی منصوری
 • دکتر فرهاد کی مرام
 • دکتر مهدی مؤمنی
 • دکتر منصور وصالی
 • دکتر فریدون یگانه

* دریغ که در موقع چاپ این جلد، این عزیزان دیگر در میان ما نیستند.
در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 19) آمده است.