• عبدالحسین آذرنگ
 • رضا آقاپور
 • دکتر ژاله آموزگار
 • مرتضی اردشیری
 • آرزو اشرفی‌زاده
 • نوش‌آفرین انصاری
 • دکتر حسن انوری
 • دکتر اکبر ایرانی
 • مجید بلوچ
 • دکتر علی بلوکباشی
 • مهندس علی پازوکی
 • دکتر بابک پیشوایی
 • دکتر آرام پیله‌رودی
 • مهندس محمدرضا حائری مازندرانی
 • دکتر عباس حُرّی
 • مهندس ناصر حسین‌خان ناظر
 • دکتر محبوبه خاتمساز
 • بهاءالدین خرمشاهی
 • دکتر محمد دبیرمقدم
 • سید محمود دعایی
 • دکتر شیوا دولت‌آبادی
 • شهناز رازپوش
 • محمدحسن رجبی
 • سام رجبی تبریز
 • دکتر منیژه رهبر
 • دکتر عبدالله سعیدی
 • دکتر قدرت‌الله عباسی
 • دکتر حسن عشایری
 • دکتر موسی غنی‌نژاد
 • کامران فانی
 • دکتر بهروز قره‌یاضی
 • دکتر میرعابدین کابلی
 • دکتر اسماعیل کهرم
 • مجید گشتاسب
 • یحیی مافی
 • دکتر مهدی محقق
 • دکتر نورالله مرادی
 • دکتر بهرام مستقیمی
 • اسفندیار معتمدی
 • دکتر حسین معصومی‌ همدانی
 • دکتر مهدی مؤمنی
 • نگار نادری
 • دکتر حمیدرضا ناصری
 • مهندس محمدحسن نبوی
 • دکتر منصور وصالی

* دریغ که در موقع چاپ این جلد، این عزیزان دیگر در میان ما نیستند.
در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.