• عبدالحسین آذرنگ
 • دکتر ژاله آموزگار
 • نوش‌آفرین انصاری
 • دکتر حسن انوری
 • دکتر اکبر ایرانی
 • دکتر محمد باقری
 • دکتر علی بلوکباشی
 • مهندس محمدرضا حائری مازندرانی
 • دکتر محبوبه خاتمساز
 • دکتر شیوا دولت آبادی
 • شهناز رازپوش
 • دکتر حسن رحیمیان
 • دکتر عبدالکریم رشیدیان
 • دکتر صادق سجادی
 • دکتر عبدالله سعیدی
 • دکتر علی اشرف صادقی
 • ئکتر عبدالرحمان عالم
 • دکتر حسن عشایری
 • کامران فانی
 • دکتر محمدحسین قریشی
 • دکتر زهرا لبادی
 • فرشید مثقالی
 • دکتر مهدی محقق
 • دکتر علی مشهدی رفیع
 • اسفندیار معتمدی
 • حسین معصومی همدانی
 • محمدعلی منصوری
 • دکتر شهاب منظری
 • دکتر فریدون یگانه

* دریغ که در موقع چاپ این جلد، این عزیزان دیگر در میان ما نیستند.
در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.