سخنی با خانواده ها

فرهنگنامه کتابی تأثیرگذار برای همۀ اعضای خانواده است.

 • اطلاع اعضای خانواده از آگاهی های عمومی روز، اعتماد فرزندان را به آنها افزایش می دهد و موجب ارتقای کیفی زندگی خانوادگی می شود.
 • اعضای خانواده می توانند با استفاده از فرهنگنامه برای پرسش های خود، پاسخ های درست، آسان و مناسب درک آنان بیابند.
 • سفرهای خانوادگی فرصتی مناسب برای استفاده از فرهنگنامه است. اعضای خانواده می توانند آگاهی های تاریخی، جغرافیایی و طبیعی و دیدنی های مقصد را با یکدیگر در فرهنگنامه جستجو کنند.
 • خانواده ها می توانند در موقعیت های مناسب، برای کودکان و نوجوانان، معماهای علمی و بازی های شیرین و جذاب طرح کنند. این پرسش ها و بازی های ساده همۀ افراد خانواده را به جستجوی بانشاط در فرهنگنامه ترغیب می کند.
 • می توان با خواندن بخش هایی از مقاله های فرهنگنامه برای کودکان زیر ده سال و مرور تصاویر و نقشه ها، نمودارها و پرسش و پاسخ با آنها، کودکان را به دانستن مطالب گوناگون علاقه مند کرد.
 • کشورهای فارسی زبان می توانند به کمک این اثر، فرزندان خود را با سرزمین، زبان و فرهنگ کشورشان آشنا کنند.

سخنی با معلمان

فرهنگنامه همراه همیشگی معلمان و مشوق جستجوگری و خواندن.

دورۀ ابتدایی

 • مقاله های فرهنگنامه همراه با تصویها، نفشه ها و نمودارها تکمیل کنندۀ مطالب و تصویرهای کتاب های درسی هستند.
 • دانش آموزان می توانند در فرهنگنامه، مطالبی گوناگون از جمله دربارۀ جانوران، گیاهان، کشورها و شخصیت ها بیابند. با تشویق آموزگاران، انگیزۀ دستیابی به اطلاعات گوناگون در آنها بیشتر می شود.
 • آموزگاران می توانند دانش آموزان را به یافتن موضوع های مشترک میان فرهنگنامه و هریک از درس های خود تشویق کنند.
 • دانش آموزان می توانند با کمک فرهنگنامه مطالب مورد علاقه خود را به شکل فعالیت های علمی ارائه کنند.
 • خواندن بخش هایی از متن فرهنگنامه و یا زیرنویس تصاویر به توسعۀ گنجینۀ واژگان زبان فارسی دانش آموزان کمک می کند.
 • دانش آموزان با خواندن فرهنگنامه نخستین گام ها را برای بهره بردن از آثار مرجع برمی دارند.

دوره دبیرستان

فرهنگنامه در دستان کتابداران و مروجان خلاق کارآیی گسترده ای دارد.

 • کتابداران و مروجان می توانند با استفاده از فرهنگنامه، زمینۀ آشنایی دانش آموزان را با علوم گوناگون، تاریخ، ادبیات، هنر و شخصیت های بزرگ و تاثیرگذار ایران و جهان فراهم آورند.
 • کتابداران و مروجان می توانند به شکل های گوناگون، ازجمله یافتن پاسخ پرسش های درسی و غیر درسی در فرهنگنامه، عادت به استفاده از کتاب های مرجع را در دانش آموزان به وجود آورند و معلمان را در درستیابی به اطلاعات تکمیلی یاری دهند.
 • کتابداران و مروجان می توانند با تشویق کودکان ونوجوانان به دیدن تصاویر فرهنگنامه و مطالعۀ نمودارها و نقشه های تاریخی و جغرافیایی، اطلاعات و آگاهی هایی ارزشمند دراختیار آنها قرار دهند.
 • کتابداران و مروجان می توانند با تشویق کودکان و نوجوانان برای تهیۀ مجموعه تصویرهای گیاهان و جانوران و انجام دادن فعالیت های علمی با استفاده از مدخل های فرهنگنامه، علاقه به محیط زیست را در آنها به وجود آورند.
 • کتابداران و مروجان می توانند با مراجعه به مقاله های شهرهای ایران و کشورهای جهان در فرهنگنامه، با دانش آموزان به سیر و سفر در ایران و جهان بپردازند.
 • کتابداران و مروجان با استفاده از فرهنگنامه، توانایی درک متن و خواندن و نوشتن به شیوۀ خلاق را در کودکان و نوجوانان تقویت کنند.

سخنی با دولت و ملت

فرهنگنامه، شناسنامۀ معتبر علمی و سند افتخار ملی است.

 • وجود فرهنگنامه در کتابخانه های آموزشگاهی موجب رونق کار کتابداران و ایجاد علاقه در معلمان و دانش آموزان می شود.
 • کتابخانه های عمومی با معرفی فرهنگنامه به ایجاد باور توانمندی فرهنگی کمک می کنند.
 • با تهیۀ فرهنگنامه برای کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی، متخصصان و پژوهشگران جوان برای همکاری در تهیۀ این اثر ملی تشویق می شوند.
 • حضور فرهنگنامه در مراکز فرهنگی خارج از کشور باعث سربلندی ایران و ترویج زبان فارسی خواهد شد.
 • فرهنگ سازی برای استفادۀ هرچه بیشتر از آثار دانشنامه ای مانند فرهنگنامه، با استفاده از تجربه های گروه ترویج، در جامعه شکل خواهد گرفت.