قیمت

ریال

تاریخ چاپ اول

تعداد صفحات

تعداد نقشه

تعداد

تصویر

تعداد مدخل

از مدخل تا مدخل

حروف الفبا

جلد

0

1371

227

52

228

217

آئرودینامیک –آیه

آ

1

0

1373

398

41

589

339

ابابیل-اُسیلوگراف

الف

2

3.000.000

1376

335

46

530

209

اشاعره-امین السلطان

الف

3

0

1377

304

61

475

293

انار-ایهام

الف

4

3.000.000

1378

335

11

109

150

——

پیوست و نمایه  (آ-الف )

5

4.000.000

1379

331

34

483

258

بااوباب-بوتسوانا

ب

6

4.000.000

1380

279

22

338

161

بوتیمار-پرندگان

ب-پ

7

4.000.000

1381

235

10

321

119

پرو-پیوند

پ

8

4.000.000

1383

330

19

494

256

تئاتر-تماشاخانه

ت

9

4.000.000

1385

359

48

586

244

تمبر-جیوه

ت-ج

10

4.000.000

1387

147

4

241

180

——

پیوست ونمایه (آ-ح)

11

4.000.000

1388

262

15

384

202

چاپ-حیدریان

چ-ح

12

5.000.000

1389

237

19

346

169

خائف-خیمه‌شب‌بازی

خ

13

5.000.000

1391

307

28

596

220

دادرسی-ذوزنقه

د-ذ

14

5.000.000

1393

356

19

696

264

رآکتورهسته‌ای-زنون الئایی

ر-ز

15

5.000.000

1394

346

29

666

296

زو-سودان جنوبی

ز-ژ-س

16

5.000.000

1396

270

18

437

317

سورئالیسم-شیمی‌فیزیک

س-ش

17

5.000.000

1397

279

12

420

281

ص-غیاث‌اللغات

ص-ض-ط-ظ-ع-غ

18

5.000.000

1399

282

12

331

191

فائو-قدومه

ف-ق

19

5.000.000

1399

300

17

435

199

قرآن-قیمت

کائوچو-کرخه

ق-ک

20