قیمت

ریال

تاریخ چاپ اول

تعداد صفحات

تعداد نقشه

تعداد

تصویر

تعداد مدخل

از مدخل تا مدخل

حروف الفبا

جلد

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۱

۲۲۷

۵۲

۲۲۸

۲۱۷

آئرودینامیک –آیه

آ

۱

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۳

۳۹۸

۴۱

۵۸۹

۳۳۹

ابابیل-اُسیلوگراف

الف

۲

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۶

۳۳۵

۴۶

۵۳۰

۲۰۹

اشاعره-امین السلطان

الف

۳

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۷

۳۰۴

۶۱

۴۷۵

۲۹۳

انار-ایهام

الف

۴

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۸

۳۳۵

۱۱

۱۰۹

۱۵۰

——

پیوست و نمایه  (آ-الف )

۵

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۷۹

۳۳۱

۳۴

۴۸۳

۲۵۸

بااوباب-بوتسوانا

ب

۶

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۰

۲۷۹

۲۲

۳۳۸

۱۶۱

بوتیمار-پرندگان

ب-پ

۷

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۱

۲۳۵

۱۰

۳۲۱

۱۱۹

پرو-پیوند

پ

۸

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۳

۳۳۰

۱۹

۴۹۴

۲۵۶

تئاتر-تماشاخانه

ت

۹

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۵

۳۵۹

۴۸

۵۸۶

۲۴۴

تمبر-جیوه

ت-ج

۱۰

۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۷

۱۴۷

۴

۲۴۱

۱۸۰

——

پیوست ونمایه (آ-ح)

۱۱

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۸

۲۶۲

۱۵

۳۸۴

۲۰۲

چاپ-حیدریان

چ-ح

۱۲

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۸۹

۲۳۷

۱۹

۳۴۶

۱۶۹

خائف-خیمه‌شب‌بازی

خ

۱۳

۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۹۱

۳۰۷

۲۸

۵۹۶

۲۲۰

دادرسی-ذوزنقه

د-ذ

۱۴

۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۹۳

۳۵۶

۱۹

۶۹۶

۲۶۴

رآکتورهسته‌ای-زنون الئایی

ر-ز

۱۵

۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۹۴

۳۴۶

۲۹

۶۶۶

۲۹۶

زو-سودان جنوبی

ز-ژ-س

۱۶

۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۹۶

۲۷۰

۱۸

۴۳۷

۳۱۷

سورئالیسم-شیمی‌فیزیک

س-ش

۱۷

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۹۷

۲۷۹

۱۲

۴۲۰

۲۸۱

ص-غیاث‌اللغات

ص-ض-ط-ظ-ع-غ

۱۸