اعضای شورای مدیریت از سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

  • نصرالله افاضل(امور تألیف)
  • نوش آفرین انصاری
  • فاطمه محفوظ بالله
  • شهرداد میرزایی
  • علیرضا میرفخرائی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.