اعضای شورای مدیریت  به شرح زیر است:

  • نصرالله افاضل(امور تألیف)
  • نوش آفرین انصاری
  • پروین فخاری نیا
  • فاطمه محفوظ بالله
  • شهرداد میرزایی
  • علیرضا میرفخرائی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 18) آمده است.