اعضای شورای مدیریت  به شرح زیر است:

  • نصرالله افاضل(مدیر تألیف)
  • نوش آفرین انصاری
  • شهناز خانلو
  • پروین فخاری نیا
  • علیرضا میرفخرائی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.