اعضای شورای مدیریت از سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

  • نصرالله افاضل(امور تألیف)
  • نوش آفرین انصاری
  • فاطمه محفوظ بالله
  • شهرداد میرزایی
  • علیرضا میرفخرائی

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.