استفاده از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان آسان است

  • مدخل های اصلی فرهنگنامه به صورت الفبایی تنظیم و با حروف درشت و سیاه کمی بیرون از متن چاپ شده اند.
  • جمله اول هر مقاله کوتاه ترین پاسخ را در اختیار مراجعه کننده می گذارد. بند اول آگاهی های ضروری را به شکل فشرده ارائه می دهد و در بندهای بعدی آگاهی ها به تدریج گسترده تر می شوند.
  • نقشه ها، نمودارها، تصاویر و زیرنویس های آن کامل کننده آگاهی های مقاله هستند.
  • ارجاع های درون مقاله و پایان آن به خواننده برای کسب آگاهی های بیشتر کمک می کنند.
  • جلدهای پنجم و یازدهم فرهنگنامه با جلدهای دیگر این اثر تفاوت کلی دارند و شامل دو بخش پیوست و نمایه هستند.
  • در بخش پیوست، مقاله های جدید حرف های آ تا ج که دارای اهمیت هستند و در جلدهای قبلی نیامده اند، افزوده شده اند. همچنین برخی کاستی های مقاله های قبلی رفع شده و مقاله هایی که اطلاعات آنها در اثر گذشت زمان نیاز به بازبینی داشته اند، روزآمد شده اند.
  • نمایه فهرست الفبایی موضوع ها و واژه های مهم و نام های مطرح شده در مقاله های فرهنگنامه و راهگشای خواننده در دستیابی دقیق و سریع به اطلاعات موردنیاز است.
  • کار با نمایه با توجه به راهنمای استفاده از آن که در آغاز نمایه آمده، آسان است. مخاطب پس از جستجوی موضوع مورد نظر در نمایه، با یکی از دوحالت زیر روبه رو خواهد شد:
  • اگر واژه مورد نظر در جلدهای موجود مقاله مستقل داشته باشد، می توان شماره جلد و صفحه مقاله را در نمایه یافت.
  • اگر واژه مورد نظر در جلدهای موجود مقاله نداشته باشد، ممکن است در مقاله دیگری به آن اشاره شده باشد. در این صورت، شماره جلد و صفحه اطلاع مورد نظر در نمایه آمده است. تصاویری که اطلاعاتی درباره موضوع مورد نظر داشته باشند نیز در نمایه مشخص شده اند.