استفاده از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان آسان است.

  • مدخل های اصلی فرهنگنامه به‌صورت الفبایی تنظیم و با حروف درشت و سیاه کمی بیرون از متن چاپ شده‌اند.
  • جملۀ اول هر مقاله کوتاه‌ترین پاسخ را در اختیار مراجعه‌کننده می‌گذارد. بند اول آگاهی‌های ضروری را به‌شکل فشرده ارائه می‌دهد و در بندهای بعدی آگاهی‌ها به‌تدریج گسترده‌تر می‌شوند.

01-1 راهنمای استفاده از فرهنگنامه
  • نقشه‌ها، نمودارها، تصاویر و زیرنویس‌های آن کامل‌کنندۀ آگاهی‌های مقاله هستند.
  • ارجاع‌های درون مقاله و پایان آن به خواننده برای کسب آگاهی‌های بیشتر کمک می‌کنند.
  • جلدهای پنجم و یازدهم فرهنگنامه با جلدهای دیگر این اثر تفاوت کلی دارند و شامل دو بخش پیوست و نمایه هستند.02-1 راهنمای استفاده از فرهنگنامه
  • در بخش پیوست، مقاله‌های جدید حرف‌های آ تا ج که دارای اهمیت هستند و در جلدهای قبلی نیامده اند، افزوده شده‌اند. همچنین برخی کاستی‌های مقاله‌های قبلی رفع شده و مقاله‌هایی که اطلاعات آنها در اثر گذشت زمان نیاز به بازبینی داشته‌اند، روزآمد شده‌اند.

  • نمایه فهرست الفبایی موضوع‌ها و واژه‌های مهم و نام‌های مطرح‌شده در مقاله‌های فرهنگنامه و راهگشای خواننده در دستیابی دقیق و سریع به اطلاعات موردنیاز است.

  • کار با نمایه با توجه به راهنمای استفاده از آن که در آغاز نمایه آمده، آسان است. مخاطب پس از جستجوی موضوع مورد نظر در نمایه، با یکی از دوحالت زیر روبه رو خواهد شد:

  • اگر واژه مورد نظر در جلدهای موجود مقاله مستقل داشته باشد، می توان شماره جلد و صفحه مقاله را در نمایه یافت.
  • اگر واژۀ مورد نظر در جلدهای موجود مقاله نباشد، ممکن است در مقالۀ دیگری به آن اشاره شده‌باشد. در این صورت، شمارۀ جلد و صفحۀ اطلاع مورد نظر در نمایه آمده است. تصاویری که اطلاعاتی دربارۀ موضوع مورد نظر داشته باشند نیز در نمایه مشخص شده‌اند.