فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، نخستین دائرة المعارف عمومی نوشته شده به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و نوجوانان که با دیدگاهی علمی و با تکیه بر فرهنگ ایران تهیه شده است. مقالههای آن دقیق، مستند و با توجه به دانش پایه و زبان و بیان گروه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال تدوین شده است. در تألیف مقالههای آن بیش از ۲۵۰ استاد و متخصص رشتههای مختلف همکاری داوطلبانه می کنند. کلیۀ فعالیتهای فرهنگنامه در شورای کتاب کودک، زیر نظر شورای اجرایی فرهنگنامه و دبیر آن توران میرهادی و سرویراستاران آن خانم ها ایران گرگین صورت میگرفت که بعد از سال ۱۳۹۳، خانم میرهادی پس از ۵۳ سال کار مداوم برای رشد و تعالی فرزندان این سرزمین، به دلیل مشکلات جسمی، از عضویت در هیأت مدیرۀ شورای کتاب کودک کناره گیری کردند و وظایف دبیراجرایی فرهنگنامه به شورای مدیریت واگذار شد. این شورا با همکاری خانم ها ایران گرگین و شکوفه شهیدی به عنوان سرویراستاران فرهنگنامه می کوشند بر سرعت تألیف و انتشار جلدهای بعدی فرهنگنامه بیفزایند. یکی دیگر از برنامه های شواری مدیریت روزآمدسازی جلدهای چاپ شده و قرار دادن مقاله ها در فضای مجازی است. پیشبینی میشود که مجموعۀ فرهنگنامه در ۲۶ جلد، با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار تصویر شامل عکس، نقاشی، نقشه، جدول و نمودار منتشر شود. تاکنون ۱۷ جلد از فرهنگنامه س از سورنا تا سیوطی و ش از شابیزک تا شیمی فیزیک منتشر شده است. شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه، چاپ و نشر این مجموعه را به عهده دارد.

فعالیت اصلی فرهنگنامه تهیه و تدوین مقاله در سازمان فرهنگنامه است و این فعالیت با تشکیل جلسات مستمر گروههای تدوین و ویرایش موضوعی، نظرخواهی از مشاوران علمی و فنی تهیه و انتخاب تصویر، حروفنگاری و نمونه خوانی مقالههای فرهنگنامه و کمک در آماده سازی و نسخه پردازی هر جلد تا مرحله پیش از چاپ تکمیل می شود. برگزاری کارگاههای آموزشی برای فرهنگنامه و داوطلبان جدید همکاری، جلسات هماندیشی، نشستهای مشورتی با مشاوران نوجوان، تهیۀ آرشیو تصویر، خدمات کتابخانهای و اطلاع رسانی، تهیه و تدوین منابع آموزشی، ترویجی و خبری، ترویج در مدارس و سایر مراکز فرهنگی و جذب کمک های مالی و حمایت های مردمی یاری دهندگان، شرکت در نمایشگاههای کتاب از فعالیت های دیگر فرهنگنامه است. حدود ۹۰ درصد همکاران فرهنگنامه داوطلبانه و رایگان فعالیت می کنند.

تاکنون به فرهنگنامه جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۷)، ترویج علم ایران (۱۳۷۹) و بهترین مقاله های دینی در دایرةالمعارفها (۱۳۸۳) اعطا شده است.