امور اداری – مالی:
  • فرخنده اسماعیلی‌پور
  • نیره بهبهانی
  • امیرحسین خلیلی‌پناه
  • فاطمه عرفانیان
  • حمیده کلاته
کتابخانهٔ مرجع:
  • فرخنده سلطانی گرد فرامرزی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.