امور اداری – مالی و روابط عمومی:  • امیرحسین خلیلی‌پناه
  • فاطمه عرفانیان
  • محبوبه شاکر
کتابخانهٔ مرجع:
  • فرخنده سلطانی گرد فرامرزی

وبگاه (سایت):

  • داوود حوریزاده
  • سارا میرفخرائی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.