انتشارات داخلی فرهنگنامه شامل جزوه های آموزشی برای استفاده همکاران و جزوه های ترویجی به منظور استفاده در مدارس، کتابخانه ها، پوسترها و بروشورهای تبلیغی برای معرفی فرهنگنامه به عموم جامعه است. در آیندۀ نزدیک نسخه الکترونیکی برخی از جزوات و کتابچه های منتشر شده در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

همچنین شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که وظیفه انتشار کتاب های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را برعهده دارد، در حال حاظر درکنار این کار بزرگ انتشار آثاری از خانم توران میرهادی، از بنیان گذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، را برعهده دارد.