0291 انتشارات

انتشارات داخلی فرهنگنامه شامل جزوه‌های آموزشی برای استفادۀ همکاران و جزوه‌های ترویجی به‌منظور استفاده در مدارس، کتابخانه‌ها، پوسترها و بروشورهای تبلیغی برای معرفی فرهنگنامه به عموم جامعه است. در آیندۀ نزدیک نسخۀ الکترونیکی برخی از جزوات و کتابچه‌های منتشرشده در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

همچنین شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان که وظیفۀ انتشار کتاب‌های فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان را برعهده دارد، در حال حاضر در کنار این کار بزرگ انتشار آثاری از خانم توران میرهادی، از بنیان گذاران شورای کتاب کودک و دبیر اجرایی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، را برعهده دارد.