فجر

فَجر هشتادونهمین سورۀ قرآن کریم و در جزء سی‌ام آن است. در مکه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است و سی آیه دارد. فجر در لغت به‌معنی سپیده‌دم است. نام این سوره از نخستین آیۀ آن (و الفجر) گرفته شده است.

فدک

فَدَک نام روستایی در حدود 140 کیلومتری مدینه است که نیمی ‌از اراضی کشاورزی آن به مالکیت پیامبر اکرم(ص) درآمد. شهرت و اهمیت فدک به‌سبب گرفتن آن مِلک از فاطمۀ زهراء(س) و اختلافی است که میان دو گروه بزرگ از مسلمانان، دربارۀ تعلق آن به حضرت فاطمۀ زهراء(س) یا بیت المال مسلمانان ایجاد شد.